Pristup servisima IPP FBiH i korisnički pregled podataka

Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove je u prethodnom periodu, zajedno sa subjektima IPP FBiH, aktivno radila na harmonizaciji prostornih podataka sukladno tehničkim specifikacijama INSPIRE Direktive. Kroz projekat izrade ETL procedura koji je započeo prethodne 2023. godine, a završio početkom tekuće 2024. godine, izvršena je harmonizacija 12 izvora prostornih podataka koji su u nadležnosti 5 subjekata IPP FBiH. 

Harmonizacija prostornih podataka podrazumijeva proces koji prati nekoliko faza. Prije svega tu je faza analize početnog stanja podataka, modela podataka, formata gdje je glavni cilj dobiti informaciju o trenutnom statusu podataka i davanju preporuka za narednu fazu. Naredna faza predstavlja fazu modeliranja podataka, dok posljednja faza jeste definiranje, izrada i izvršavanje ETL procedura. Nakon provođenja sve 3 faze, konačna isporuka predstavlja INSPIRE sukladan GML za pojedini izvor podataka, ETL shemu za potrebe ažuriranja i popratnu dokumentaciju (izvještaji, analize, modeli, …). Nakon toga se pristupa izradi web servisa za potrebe kreiranja usluge pregleda podataka, kao i izradi metapodataka za tretirane izvore prostornih podataka ukoliko isti nisu ranije izrađeni. 

U posljednjem projektu su učestvovale sljedeće institucije sa pratećim izvorima prostornih podataka: 

 1. Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona
  1. Izvor: Prostorno-planska dokumentacija (INSPIRE tema: Korištenje zemljišta)
   1. Korištenje zemljišta;
   2. Planirano korištenje zemljišta;
  2. Izvor: Prostorno-planska dokumentacija (INSPIRE tema: Zaštićena područja)
   1. Modrac;
   2. Konjuh;
 2. Zavod za urbanizam i prostorno uređenje Zeničko-dobojskog kantona
  1. Izvor: Prostorno-planska dokumentacija (INSPIRE tema: Korištenje zemljišta)
   1. Planirano korištenje zemljišta – Visoko
 3. Federalni zavod za agropedologiju
  1. Izvor: Osnovna pedološka karta FBiH (INSPIRE tema: Tlo)
 4. Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo
  1. Izvor: Prostorno-planska dokumentacija (INSPIRE tema: Korištenje zemljišta)
   1. Hadžići;
   2. Bijambare;
   3. Prostorni plan Kantona Sarajevo;
   4. Urbanistički plan Kantona Sarajevo;
   5. Skakavac;
 5. Federalni zavod za geologiju
  1. Izvor: Geološka kartografska dokumentacija (INSPIRE tema: Geologija)
   1. Litostratigrafske jedinice u FBiH

Federalna uprava je također izradila i projekte izrade ETL procedura za izvore podataka iz vlastite nadležnosti, a do sada je to urađeno za sve podatke iz sljedećih tema:

 1. Administrativne jedinice
 2. Geografska imena;
 3. Koordinatni referentni sistemi;
  1. Gravimetrijski referentni okvir;
  2. Prostorni referentni okvir;
  3. Visinski referentni okvir;
 4. Sistemi geografskih mreža;
  1. Podjela na listove katastarskih planova;
  2. Podjela na listove topografskih karti;
 5. Adrese;
 6. Ortofoto snimke;
 7. Visine;
  1. Modeli terena;
  2. Izohipse;

Federalna uprava će u narednom periodu izvršiti reviziju svih ETL procedura, unaprijediti i ažurirati iste, te kreirati dodatne ETL procedure za preostale podatke. Glavni cilj je repozitorij INSPIRE sukladnih GML zapisa, i pratećih servisa za sve podatke iz vlastite nadležnosti FGU. 

Osim toga, kao rezultat ranije završenih projekata, izrađene su ETL procedure za harmonizaciju sljedećih setova podataka koji su dostupni za pregled: 

 1. Federalni zavod za statistiku
  1. Prostorne jedinice za statistiku;
  2. Rasprostranjenost stanovništva i demografija;
 2. Federalni hidrometeorološki zavod
  1. Meteorološko-geografska obilježja;
   1. Prosječne temperature;
   2. Prosječne padavine;
  2. Sistemi za nadzor okoliša;
   1. Raspored stanica za opažanje;
 3. Agencija za vodno područje rijeke Save
  1. Hidrografija (Vodotoci, Podbazeni)
 4. Agencija za vodno područje Jadranskog mora
  1. Hidrografija (Vodotoci, Podbazeni, Prirodna jezera, Akumulacije)
 5. Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH
  1. Zaštićena područja prema Zakonu o zaštiti prirode;
 6. Federalno ministarstvo prostornog uređenja
  1. Zaštićena područja (Autocesta Vc)
  2. Korištenje zemljišta
 7. Federalni zavod za geologiju
  1. Osnovna geološka karta FBiH

Svi dostupni podaci su opisani metapodacima, te je do sada uneseno preko 300 metapodatkovnih zapisa za prostorne podatke iz nadležnosti svih navedenih institucija. U toku je unos i dodatnih metapodataka u Katalog metapodataka IPP FBiH. 

Trenutna statistika na Pregledniku Geoportala IPP FBiH je sljedeća: 

Broj slojeva podataka

78

Broj pokrivenih INSPIRE tema

16

Broj subjekata koji dijele podatke

12

 

Za sve korisnike je u nastavku teksta pripremljena kratka uputa za pristup i pregled podataka na Pregledniku IPP FBiH (https://preglednik.ippfbih.gov.ba/sdi).

Katalogu metapodataka možete pristupiti putem URL-a: https://metapodaci.ippfbih.gov.ba.

Na primjer, na pregledniku možete pregledati podatke iz nadležnosti Federalnog zavoda za geologiju:

Osnovna geološka karta Federacije BiH

Također, možete se informisati o načinu pristupa podacima, nadležnim institucijama koje vode brigu o istim, uslovima pristupa, kvaliteti podataka, vremenskoj referenci, itd. (pogledajte sliku ispod) a sve to klikom na opciju Metapodataka (strelica na slici iznad).

U nastavku je još nekoliko primjera prostornih podataka u nadležnosti različitih institucija, a koje možete pregledati na Geoportalu IPP, te se dodatno informisati uvidom u Katalog metapodataka IPP FBiH.

Pedološka karta BiH
Način korištenja zemljišta Tuzlanski kanton
Pregled trase: Autocesta Koridor Vc
Zaštićena područja u FBiH
Podaci o adresama (kućni broj, ulica) sa mogućnošću pretrage
Digitalni model terena
Podaci o vodotocima
Podaci popisa stanovništva po općinama/gradovima i naseljenim mjestima

Federalna uprava aktivno radi na održavanju Preglednika i Kataloga metapodataka, te sarađuje sa svim Subjektima IPP FBiH, a kako bi se svi prostorni podaci u Federaciji BiH harmonizirali sukladno INSPIRE tehničkim smjernicama, učinili interoperabilnim i dostupnim putem internet servisa. Vremenom će svi podaci o prostoru biti dostupni na Pregledniku IPP FBiH za pregled, zatim opisani metapodacima u svrhu pretrage i dobivanja dodatnih informacija, a Federalna uprava će također raditi na osiguranju usluga transformacije i preuzimanja podataka.

U slučaju potrebe za korisničkim pitanjima ili u slučaju poteškoća sa pristupom i pregledom podataka, dostupan je kontakt email: ipp.fbih@fgu.com.ba.

Federalna uprava za geodetske i imovinsko – pravne poslove

Radno vrijeme: 08:00 - 16:00
Kontakt telefon: 033/712-616
E-mail: ipp.fbih@fgu.com.ba

Hamdije Kreševljaković br.96

Sarajevo 71000

©FGU 2024, All rights reserved.