Infrastruktura prostornih podataka Federacije Bosne i Hercegovine

Posjetite katalog metapodataka

Vijeće za infrastrukturu prostornih podataka Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Vijeće IPP F BIH) je organ lnfrastrukture prostornih podataka, utvrđen članom 9. Uredbe o infrastrukturi prostornih podataka Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine” broj 45/14, u daljem tekstu: Uredba).

Vijeće IPP F BiH je u skladu sa članom 9. Uredbe imenovala Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, Rješenjem V. broj: 1502/2015. od 05.11.2015. godine, a čine ga predstavnici sljedećih institucija:

N

Federalne uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

N

Federalnog ministarstva prostornog uređenja

N

Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke

N

Federalnog ministarstva prometa i komunikacije

N

Federalnog ministarstva finansija

N

Federalnog ministarstva okoliša i turizma

N

Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

N

Federalnog ministarstva pravde

N

Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova

N

Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije i

N

Federalnog zavoda za statistiku.

Vijece IPP F BiH je prema clanu 10. Uredbe nadlezno za obavljanje sljedecih zadataka:
N

predlaze Vladi Federacije Bosne i Hercegovine subjekte, kriterije i norme za osnivanje i odrzavanje IPP F BiH, srednjoroci program rada, izvore i nacin finansiranja IPP F BiH

N

odreduje subjekt odgovoran za odredenu temu IPP F BiH

N

uskladuje aktivnosti subjekata IPP F BiH

N

vrsi kontrolu, osnivanja i funkcionisanja IPP F BiH

N

donosi poslovnik kojim ureduje svoj rad

N

formira radne skupine IPP F BiH za obavljanje odredenih strucnih poslova

N

lzvjestava Vladu Federacije Bosne i Hercegovine, subjekte IPP F BiH i javnosot o aktivnostima vezanim za osnivanje i funkcionisanje IPP F BiH

Sredstva za financiranje aktivnosti Vijeca IPP FBiH osiguravaju se u proracunu Federacije Bosne i Hercegovine. Sjednice Vijeca IPP F BiH odrzavaju se u prostorijama Uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Federacije Bosne i Hercegovine, koja ujedno pruza neophodnu administrativno-tehnicku podrsku potrebnu za nesmetan rad Vijeca IPP F BiH.

Federalna uprava za geodetske i imovinsko - pravne poslove