ODRŽANA DVADESET ČETVRTA SJEDNICA VIJEĆA IPP FBIH

Dvadeset četvrta sjednica vijeća IPP FBiH je održana 7.7.2021. godine. Na sjednici su učestvovali članovi vijeća nadležnih institucija u skladu sa rješenjem Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.

DVADESET TREĆA SJEDNICA VIJEĆA INFRASTRUKTURE PROSTORNIH PODATAKA FEDERACIJE BIH

Dvadeset treća sjednica vijeća IPP FBiH je održana putem elektroničkih komunikacijskih kanala 23. februara 2021. godine. Na sjednici su učestvovali članovi vijeća nadležnih institucija u skladu sa rješenjem Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.

ODRŽANA 22. SJEDNICA VIJEĆA IPP FEDERACIJE BIH

Dvadeset druga sjednica Vijeća za infrastrukturu prostornih podataka Federacije BiH je održana putem elektroničkih komunikacijskih kanala 14.12.2020. godine. Na sjednici su učestvovali članovi Vijeća nadležnih institucija u skladu sa rješenjem Vlade Federacije BiH.

ODRŽANA 21. SJEDNICA VIJEĆA IPP FEDERACIJE BIH

Dvadeset prva sjednica Vijeća za infrastrukturu prostornih podataka Federacije BiH je održana putem elektronskih komunikacijskih kanala 30.11.2020. godine. Na sjednici su učestvovali članovi Vijeća nadležnih institucija u skladu sa rješenjem Vlade Federacije BiH.

ODRŽANA 20. SJEDNICA VIJEĆA IPP FEDERACIJE BIH

Dvadeseta sjednica Vijeća za infrastrukturu prostornih podataka Federacije BiH je održana elektronskim putem 29.09.2020. godine. Na sjednici su učestvovali članovi Vijeća nadležnih institucija, u skladu sa rješenjem Vlade Federacije BiH.

ODRŽANA KONFERENCIJA „DAN IPP 2021“ U ROVINJU

Državna geodetska uprava Republike Hrvatske organizovala je konferenciju „Dan IPP-a“ 20. oktobra 2021. godine u Rovinju, Republika Hrvatska. Ovogodišnja konferencija je ispratila aktuelne teme iz oblasti infrastrukture prostornih podataka te predavanja podijeljena u dvije sesije.

JAČANJE UPRAVLJANJA GEOPROSTORNIM INFORMACIJAMA

Virtualna razmjena znanja pod nazivom “Korištenje integriranog okvira geoprostornih informacija“  održati će se razdoblju od 4. do 29. listopada/oktobra 2021. godine.

Online obuka je zamišljena u 4 seminara koje organizira Svjetska banka i Inicijativa Ujedinjenih naroda za globalno upravljanje geoprostornim informacijama (UN-GGIM) a vezani su za Integrirani okvir geoprostornih informacija (IGIF).

INSPIRE KONFERENCIJA 2021

14. INSPIRE konferencija 2021. pod nazivom „Prema zajedničkom europskom podatkovnom prostoru europskog zelenog plana za okoliš i održivost“ održati će se razdoblju od 25. do 29. listopada/oktobra 2021. kao online konferencija. Glavna je tema INSPIRE konferencije 2021 prilagodba i iskoristivost INSPIRE-a u svrhu ostvarivanja Zajedničkog podatkovnog prostora Europske unije sa zelenim otvorenim podacima i Europskog zelenog plana.

Prijave će biti otvorene od 15. septembra/rujna 2021. godine, a više o konferenciji možete saznati na oficijelnoj web stranici Konferencije.

ODRŽAN WEBINAR GLEDE IZGRADNJE KAPACITETA IZ OBLASTI INFRASTRUKTURE PROSTORNIH PODATAKA

Federalna uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove je u sklopu projekata koje implementira tokom 2021. godine predvidjela edukacije vezane za izgradnju kapaciteta iz oblasti infrastrukture prostornih podataka (IPP) i uključivanje što više subjekata i prostornih podataka kao i pratećih metapodataka u web aplikacije IPP-a FBiH. Edukacije su osigurane putem Holandskog projekta Spatial II.

OBJAVA WEB PREGLEDNIKA INFRASTRUKTURE PROSTORNIH PODATAKA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

U prethodnom periodu su na polju IPP-a FBiH načinjeni značajni iskoraci kroz aktivnosti FGU i organa IPP-a FBiH, Vijeća i radnih grupa. Izvršeno je usklađivanje dijela podataka IPP-a FBiH sa zahtjevima INSPIRE direktive, ažurirana je i unaprijeđena web aplikacija Kataloga metapodataka, razvijen web Preglednik geoportala IPP-a FBiH, te izvršeno ažuriranje i unapređenje zvanične web stranice IPP-a FBiH. Na pregledniku se trenutno može izvršiti uvid u 12 dostupnih setova podataka čija je struktura usklađena prema zahtjevima INSPIRE direktive.

ODRŽAN SASTANAK SA EUROGEOGRAPHICSOM

Direktor Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove gosp. Željko Obradović i pomoćnik direktora u sektoru za upravljanje projektima iz programa javnih investicija gosp. Denis Tabučić su 3.12.2020. održali sastanak putem elektronskih kanala za komunikaciju sa novo odabranom generalnom sekretarkom i izvršnom direktoricom EuroGeographics-a gospođom Leom Bodossian.

POZIV ZA UČESTVOVANJE U AKTIVNOSTIMA U OKVIRU INFRASTRUKTURE PROSTORNIH PODATAKA FEDERACIJE BIH

Vijeće IPP FBiH zaključkom sa 20. sjednice poziva institucije svih nivoa vlasti u FBiH, a koje su zadužene za prostorne podatke propisane Uredbom da pristupe usklađivanju vlastitih podataka kako bi se isti učinili integralnim dijelom IPP FBiH. U tom smislu, a u skladu sa Uredbom o IPP FBiH neophodno je da institucije usklade i pripreme podatke i metapodatke iz svoje nadležnosti u skladu sa INSPIRE standardima.

DOM NARODA PARLAMENTA FBIH USVOJIO PRIJEDLOG ZAKONA O IPP FBIH

Dom naroda Parlamenta Federacije BiH je na nastavku 11. redovne sjednice održane 28. juna 2021. godine usvojio Prijedlog Zakona o infrastrukturi prostornih podataka Federacije BiH. Osnova za izradu Zakona je Direktiva Evropskog parlamenta iz 2007. godine ali su korištena i iskustva država regiona te država nordijskog regiona.

PRIJEDLOG ZAKONA O INFRASTRUKTURI PROSTORNIH PODATAKA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE USVOJEN NA REDOVNOJ SJEDNICI PREDSTAVNIČKOG DOMA PARLAMENTA FEDERACIJE BIH

Prijedlog Zakona o infrastrukturi prostornih podataka Federacije Bosne i Hercegovine je jednoglasno usvojen na 21. redovnoj sjednici Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine 27.4.2021. godine. Direktor Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove gosp. Željko Obradović je predstavio prijedlog Zakona te naglasio važnost i prednosti usvajanja prijedloga Zakona.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O INFRASTRUKTURI PROSTORNIH PODATAKA FBiH

Vlada Federacije BiH je na 258. sjednici održanoj 11.03.2021. godine utvrdila Prijedlog zakona o infrastrukturi prostornih podataka (IPP) FBiH i uputila isti Parlamentu FBiH. Naime, trenutno je u FBiH ova oblast uređena Uredbom o infrastrukturi prostornih podataka iz 2014. godine a novi zakon je utemeljen na Direktivi Evropskog parlamenta i Vijeća od 14. marta 2007. godine kojom je uspostavljena Infrastruktura prostornih podataka u EU.

ODRŽANA JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O INFRASTRUKTURI PROSTORNIH PODATAKA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Javna rasprava o Nacrtu zakona o infrastrukturi prostornih podataka Federacije Bosne i Hercegovine je održana u saradnji sa Federalnim ministarstvom prostornog uređenja kao obrađivačem Nacrta zakona, u prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove 17. novembra 2020. godine.