Održana radionica na temu “IPP registri i unos podataka”

Održana radionica na temu “IPP registri i unos podataka”

Dana 24.06.2024. godine, u Sarajevu, održana je radionica na temu “IPP registri i unos podataka”. Radionici je prisustvovalo deset predstavnika, ispred sljedećih institucija:

 • Federalni hidrometeorološki zavod
 • Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke
 • Federalno ministarstvo trgovine
 • Kantonalni zavod za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu kulturno-historijskog naslijeđa Srednjobosanskog kantona
 • Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša ŽZH
 • Uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove SBK
 • Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo

Tijekom radionice, sudionicima je održan uvod u Organizacijski model Infrastrukture prostornih podataka Federacije Bosne i Hercegovine (IPP FBiH) i Registre IPP FBiH, te je predstavljeno aplikativno rješenje Registri IPP-a kao i način unosa podataka u Registre IPP-a. Nakon uvoda, sudionici su uz pomoć organizatora izvršili unos osnovnih informacija o institucijama koje pristupaju IPP FBiH kao subjekti IPP FBiH.

Po završetku radionice sudionicima je također održan i kratki uvod u koncept Kataloga metapodataka te unos informacija o izvorima prostornih podataka u Registar izvora prostornih podataka IPP FBiH kao i Katalog metapodataka.

Uključivanje prethodno navedenih institucija u IPP FBiH predstavlja važan korak ka unapređenju baze metapodataka i omogućava da subjektima uključenim u IPP FBiH budu osigurani znanje i alati potrebni za dosljedno upravljanje i ažuriranje prostornih podataka i metapodataka.

Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove ostaje posvećena pružanju podrške svim subjektima IPP FBiH i kontinuiranom poboljšanju kvalitete i dostupnosti prostornih podataka.

Održana radionica na temu: Unos i ažuriranje metapodataka

Održana radionica na temu: Unos i ažuriranje metapodataka

Dana 12.06.2024. godine, u prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, održana je radionica na temu “Unos i ažuriranje metapodataka”. Radionici je prisustvovalo devet predstavnika subjekata Infrastrukture prostornih podataka Federacije Bosne i Hercegovine (IPP FBiH). Predstavnici su prisustvovali ispred sljedećih subjekata:

 • Federalni hidrometeorološki zavod
 • Federalni zavod za geologiju
 • Fond za zaštitu okoliša FBiH
 • Agencija za vodno područje rijeke Save
 • Federalno ministarstvo prostornog uređenja
 • JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo
 • JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar

Tijekom radionice, učesnicima je predstavljena nova verzija Kataloga metapodataka, provedbena pravila za metapodatke, te novi profil metapodataka IPP FBiH. Također, održana je demonstracija unosa podataka u Katalog metapodataka, pružajući praktičan uvid u proces koji je ključan za održavanje ažurnosti i točnosti prostornih podataka.

Ova radionica predstavlja važan korak ka unaprjeđenju baze metapodataka i osigurava da svi subjekti IPP FBiH budu adekvatno opremljeni znanjem i alatima potrebnim za dosljedno upravljanje i ažuriranje prostornih podataka i metapodataka. Nakon radionice, svi potrebni materijali bit će dostavljeni učesnicima kako bi se omogućio nastavak aktivnog unosa metapodataka za izvore prostornih podataka koji se vode u nadležnim institucijama, sve sukladno Zakonu o IPP FBiH.

Sukladno Planu rada za 2024. godinu na polju IPP FBiH, u narednom periodu bit će organizovane i druge tematske radionice, čime se nastavlja kontinuirana edukacija i unaprjeđenje sistema upravljanja prostornih podataka, metapodataka i mrežnih usluga.

Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove ostaje posvećena pružanju podrške svim subjektima IPP FBiH i kontinuiranom poboljšanju kvaliteta i dostupnosti prostornih podataka.

INICIJATIVA „ZELENI PODACI ZA SVE“ – Informacija o namjeri revizije EU INSPIRE direktive

INICIJATIVA „ZELENI PODACI ZA SVE“ - Informacija o namjeri revizije EU INSPIRE direktive

Europska strategija za podatke najavila je razvoj Zajedničkog europskog podatkovnog prostora za Zeleni plan, kako bi se iskoristio veliki potencijal podataka u potpori prioritetnim akcijama Zelenog plana vezanim za klimatske promjene, kružno gospodarstvo, nultu stopu zagađenja, bioraznolikost, krčenje šuma i osiguranje usklađenosti.

To uključuje pokretanje inicijative ‘GreenData4All’, koja se sastoji od procjene i eventualnog pregleda Direktive o uspostavi infrastrukture za prostorne informacije u EU (INSPIRE Direktiva 2007/2/EC), zajedno s Direktivom o pristupu informacijama o okolišu (Direktiva 2003/4/EC). Planovi GreenData4All za ažuriranje pravila o prostornim podacima o okolišu predstavljaju priliku za bolju upravu i pristup geoprostornim informacijama unutar Europske unije (EU). Cilj inicijative bio bi modernizirati obje direktive kako bi ih se uskladilo s suvremenim stanjem tehnologije; promicati aktivno širenje i dijeljenje podataka koje drže vlada i privatni sektor u podršci okolišnom zakonodavstvu i ciljevima Europskog zelenog plana; te definirati i implementirati interoperabilne građevne blokove za dijeljenje javnih podataka u podatkovnom prostoru Zelenog plana.

U svom programu rada za 2022. godinu, usvojenom 19. listopada 2021., Europska komisija je najavila da će, u sklopu Europskog zelenog plana, predložiti reviziju obiju direktiva, nakon njihove procjene u 2021. godini. Zakonodavni prijedlog, koji će biti popraćen procjenom utjecaja, prvotno se očekivao u četvrtom tromjesečju 2022. godine. Europska komisija objavila je poziv za dostavu prijedloga/primjedbi 26. veljače 2024., koji je bio otvoren za povratne informacije do 25. ožujka 2024.

Inicijativa „Zeleni podaci za sve“ (GreenDeal4All) će pridonijeti europskoj zelenoj i digitalnoj transformaciji ažuriranjem EU pravila o geoprostornim okolišnim podacima i o javnom pristupu okolišnim informacijama. Svrha je:

 • omogućiti veću razmjenu podataka između javnog i privatnog sektora te s javnošću
 • omogućiti sve prednosti dijeljenja podataka za inovacije vođene podacima i odluke temeljene na dokazima.

U odnosu na INSPIRE direktivu, inicijativa „Zeleni podaci za sve“ ima za cilj učiniti INSPIRE direktivu učinkovitim i troškovno isplativim instrumentom za razmjenu podataka o okolišu kao potporu razvoju politike zaštite okoliša i provedbu i prijelaz na održivije gospodarstvo, za što su potrebne dodatne regulacije INSPIRE direktive.

Navedeno će se ostvariti pojednostavljenjem i modernizacijom tehničkih odredbi za harmonizaciju podataka, mrežne usluge – uključujući opsežnu upotrebu sučelja za programiranje aplikacija (API) – i metapodataka, usklađivanjem karakteristika podataka i pravila o dijeljenju i ponovnoj uporabi podataka s relevantnim horizontalnim zakonodavstvom, razmatranjem fleksibilnih rješenja za postavljanje karakteristika podataka i standarde dijeljenja podataka kroz fleksibilnu koordinaciju mehanizama kako bi navedeni bili spremni za budućnost i kako bi bili tehnološki neutralni, ali i na drugim razinama kao što su obuhvaćeni podaci (razlikovanje okolišnih podataka i ostalih podataka, korištenje drugih neprostornih podataka okolišnih podataka kroz povezivanje atributa na prostorne podatke ili kao zasebne skupove podatka) te na organizacijskoj/upravljačkoj strukturi i drugo.

U tu svrhu, EuroGeographics, neprofitna udruga za nacionalne kartografske, katastarske i zemljišne registarske vlasti Europe (NMCAs) pozvala je sve da daju svoje primjedbe i prijedloge. Jedno od rješenja razmatranih u ovom Pozivu je preusmjeravanje opsega INSPIRE Direktive na podatke o okolišu, dok bi ne-okolišni podaci (katastarske parcele i poljoprivredne parcele, zgrade, cestovne mreže itd.) bili izvan opsega – te bi ih pokrivali drugi sektorski alati. Svi su pozdravili modernizaciju pravila INSPIRE Direktive, ali su upozorili da uklanjanje lokacijskih podataka iz njenog opsega može dovesti do slabe ili nikakve uprave u geoprostornom sektoru. Dodano je da bi inicijativa GreenData4All trebala uključivati posebno poglavlje o geoprostornim podacima i njihovoj ulozi u podatkovnom prostoru Zelenog plana, napominjući da je uključenje NMCAs ključno za prevladavanje nedostataka u postojećem upravljanju.

Ostala mišljenja možete naći na sljedećoj poveznici:

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13170-GreenData4All-updated-rules-on-geospatial-environmental-data-and-access-to-environmental-information/feedback_en?p_id=32551842

Zakonodavni prijedlog se sada planira za prvo tromjesečje 2025. godine.

Održana konferencija „Dani infrastruktura prostornih podataka 2024“ u Zagrebu

ODRŽANA KONFERENCIJA „DANI INFRASTRUKTURA PROSTORNIH PODATAKA 2024“ U ZAGREBU

Dana 28.05.2024. godine održana je 14. konferencija “Dani infrastruktura prostornih podataka” u organizaciji Državne geodetske uprave Republike Hrvatske. Ovogodišnja konferencija održana je u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu. Sudjelovali su, između ostalih, i predstavnici država regije, koji su u okviru prve sesije predstavili aktualnosti iz oblasti infrastrukture prostornih podataka u svojim zemljama.

Na konferenciji je ispred Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove sudjelovao gosp. Jasmin Ćatić, viši stručni suradnik za Geoportal IPP FBiH, i održao prezentaciju na temu “Aktualnosti iz oblasti IPP-a u Federaciji BiH”.

Kroz održane prezentacije u svim sesijama kao i prateću panel diskusiju, istaknuta su postignuća na polju IPP, planovi budućeg razvoja, kao i primjena IPP u aktualnim inicijativama i trendovima na polju upravljanja prostornim podacima i zemljišne administracije općenito.

Pristup servisima IPP FBiH i korisnički pregled podataka

Pristup servisima IPP FBiH i korisnički pregled podataka

Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove je u prethodnom periodu, zajedno sa subjektima IPP FBiH, aktivno radila na harmonizaciji prostornih podataka sukladno tehničkim specifikacijama INSPIRE Direktive. Kroz projekat izrade ETL procedura koji je započeo prethodne 2023. godine, a završio početkom tekuće 2024. godine, izvršena je harmonizacija 12 izvora prostornih podataka koji su u nadležnosti 5 subjekata IPP FBiH. 

Harmonizacija prostornih podataka podrazumijeva proces koji prati nekoliko faza. Prije svega tu je faza analize početnog stanja podataka, modela podataka, formata gdje je glavni cilj dobiti informaciju o trenutnom statusu podataka i davanju preporuka za narednu fazu. Naredna faza predstavlja fazu modeliranja podataka, dok posljednja faza jeste definiranje, izrada i izvršavanje ETL procedura. Nakon provođenja sve 3 faze, konačna isporuka predstavlja INSPIRE sukladan GML za pojedini izvor podataka, ETL shemu za potrebe ažuriranja i popratnu dokumentaciju (izvještaji, analize, modeli, …). Nakon toga se pristupa izradi web servisa za potrebe kreiranja usluge pregleda podataka, kao i izradi metapodataka za tretirane izvore prostornih podataka ukoliko isti nisu ranije izrađeni. 

U posljednjem projektu su učestvovale sljedeće institucije sa pratećim izvorima prostornih podataka: 

 1. Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona
  1. Izvor: Prostorno-planska dokumentacija (INSPIRE tema: Korištenje zemljišta)
   1. Korištenje zemljišta;
   2. Planirano korištenje zemljišta;
  2. Izvor: Prostorno-planska dokumentacija (INSPIRE tema: Zaštićena područja)
   1. Modrac;
   2. Konjuh;
 2. Zavod za urbanizam i prostorno uređenje Zeničko-dobojskog kantona
  1. Izvor: Prostorno-planska dokumentacija (INSPIRE tema: Korištenje zemljišta)
   1. Planirano korištenje zemljišta – Visoko
 3. Federalni zavod za agropedologiju
  1. Izvor: Osnovna pedološka karta FBiH (INSPIRE tema: Tlo)
 4. Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo
  1. Izvor: Prostorno-planska dokumentacija (INSPIRE tema: Korištenje zemljišta)
   1. Hadžići;
   2. Bijambare;
   3. Prostorni plan Kantona Sarajevo;
   4. Urbanistički plan Kantona Sarajevo;
   5. Skakavac;
 5. Federalni zavod za geologiju
  1. Izvor: Geološka kartografska dokumentacija (INSPIRE tema: Geologija)
   1. Litostratigrafske jedinice u FBiH

Federalna uprava je također izradila i projekte izrade ETL procedura za izvore podataka iz vlastite nadležnosti, a do sada je to urađeno za sve podatke iz sljedećih tema:

 1. Administrativne jedinice
 2. Geografska imena;
 3. Koordinatni referentni sustavi;
  1. Gravimetrijski referentni okvir;
  2. Prostorni referentni okvir;
  3. Visinski referentni okvir;
 4. Sustavi geografskih mreža;
  1. Podjela na listove katastarskih planova;
  2. Podjela na listove topografskih karti;
 5. Adrese;
 6. Ortofoto snimke;
 7. Visine;
  1. Modeli terena;
  2. Izohipse;

Federalna uprava će u narednom periodu izvršiti reviziju svih ETL procedura, unaprijediti i ažurirati iste, te kreirati dodatne ETL procedure za preostale podatke. Glavni cilj je repozitorij INSPIRE sukladnih GML zapisa, i pratećih servisa za sve podatke iz vlastite nadležnosti FGU. 

Osim toga, kao rezultat ranije završenih projekata, izrađene su ETL procedure za harmonizaciju sljedećih setova podataka koji su dostupni za pregled: 

 1. Federalni zavod za statistiku
  1. Prostorne jedinice za statistiku; 
  2. Rasprostranjenost stanovništva i demografija;
 2. Federalni hidrometeorološki zavod
  1. Meteorološko-geografska obilježja;
   1. Prosječne temperature;
   2. Prosječne padavine;
  2. Sustavi za nadzor okoliša;
   1. Raspored stanica za opažanje; 
 3. Agencija za vodno područje rijeke Save
  1. Hidrografija (Vodotoci, Podbazeni)
 4. Agencija za vodno područje Jadranskog mora
  1. Hidrografija (Vodotoci, Podbazeni, Prirodna jezera, Akumulacije)
 5. Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH
  1. Zaštićena područja prema Zakonu o zaštiti prirode; 
 6. Federalno ministarstvo prostornog uređenja
  1. Zaštićena područja (Autocesta Vc)
  2. Korištenje zemljišta
 7. Federalni zavod za geologiju
  1. Osnovna geološka karta FBiH

Svi dostupni podaci su opisani metapodacima, te je do sada uneseno preko 300 metapodatkovnih zapisa za prostorne podatke iz nadležnosti svih navedenih institucija. U toku je unos i dodatnih metapodataka u Katalog metapodataka IPP FBiH. 

Trenutna statistika na Pregledniku Geoportala IPP FBiH je sljedeća: 

Broj slojeva podataka

78

Broj pokrivenih INSPIRE tema

16

Broj subjekata koji dijele podatke

12

 

Za sve korisnike je u nastavku teksta pripremljena kratka uputa za pristup i pregled podataka na Pregledniku IPP FBiH (https://preglednik.ippfbih.gov.ba/sdi).

Katalogu metapodataka možete pristupiti putem URL-a: https://metapodaci.ippfbih.gov.ba.

Na primjer, na pregledniku možete pregledati podatke iz nadležnosti Federalnog zavoda za geologiju:

Osnovna geološka karta Federacije BiH

Također, možete se informisati o načinu pristupa podacima, nadležnim institucijama koje vode brigu o istim, uvjetima pristupa, kvaliteti podataka, vremenskoj referenci, itd. (pogledajte sliku ispod) a sve to klikom na opciju Metapodataka (strelica na slici iznad).

U nastavku je još nekoliko primjera prostornih podataka u nadležnosti različitih institucija, a koje možete pregledati na Geoportalu IPP, te se dodatno informirati uvidom u Katalog metapodataka IPP FBiH.

Pedološka karta BiH
Način korištenja zemljišta Tuzlanski kanton
Pregled trase: Autocesta Koridor Vc
Zaštićena područja u FBiH
Podaci o adresama (kućni broj, ulica) sa mogućnošću pretrage
Digitalni model terena
Podaci o vodotocima
Podaci popisa stanovništva po općinama/gradovima i naseljenim mjestima

Federalna uprava aktivno radi na održavanju Preglednika i Kataloga metapodataka, te surađuje sa svim Subjektima IPP FBiH, a kako bi se svi prostorni podaci u Federaciji BiH harmonizirali sukladno INSPIRE tehničkim smjernicama, učinili interoperabilnim i dostupnim putem internet servisa. Vremenom će svi podaci o prostoru biti dostupni na Pregledniku IPP FBiH za pregled, zatim opisani metapodacima u svrhu pretrage i dobivanja dodatnih informacija, a Federalna uprava će također raditi na osiguranju usluga transformacije i preuzimanja podataka.

U slučaju potrebe za korisničkim pitanjima ili u slučaju poteškoća sa pristupom i pregledom podataka, dostupan je kontakt email: ipp.fbih@fgu.com.ba.

Svjetska Banka odobrila novi projekt modernizacije sektora Zemljišne administracije u Federaciji BiH

SVJETSKA BANKA ODOBRILA NOVI PROJEKAT MODERNIZACIJE SEKTORA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE U FEDERACIJI BIH

Federacija BiH ima namjeru modernizirati i unaprijediti točnost i dostupnost podataka u sektoru Zemljišne administracije, a putem Projekta geoprostorne infrastrukture i procjene vrijednosti nekretnina (Geospatial Infrastructure and Valuation Enhancement, GIVE project). Za potrebe implementacije projekta kojim će upravljati Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove, 15.05.2024. godine je od odbora izvršnih direktora Svjetske banke odobren zajam ukupnog iznosa 23,1 milijuna eura.

Svrha projekta GIVE je prevladavanje ključnih izazova u Zemljišnoj administraciji u Federaciji BiH, a tri su mu glavna cilja:

 1. Unapređenje infrastrukture za geoprostorne podatke (IPP FBiH, https://ippfbih.gov.ba/),
 2. Ažuriranje podataka katastra i zemljišne knjige u Federaciji BiH,
 3. Prikupljanje podataka o nekretninama i razrada metodologije za uspostavu sustava masovnog vrednovanja nekretnina.

Projektom će se povećati interoperabilnost ključnih skupova geoprostornih podataka kao i usklađivanje registara zemljišne administracije (katastar i zemljišna knjiga), što će doprinijeti unapređenju poslovnog ambijenta, donošenju politika prostornog planiranja temeljenih na podacima te unapređenju procjene seizmičkih i klimatskih rizika – što je sve suštinski važno za izgradnju održivije i bolje budućnosti za sve stanovnike u Bosni i Hercegovini.

Jačanjem suradnje između ministarstava i institucija na lokalnoj, županijskoj i entitetskoj razini, GIVE projekt će se usmjeriti i na poboljšanje procesa donošenja odluka. To će se ostvariti putem bolje dostupnosti podataka te inicijativa za izgradnju kapaciteta koje mogu pomoći u optimizaciji pružanja javnih usluga, unapređenju upravljanja katastrofama i pružanju informacija za prostorno planiranje u cijeloj FBiH.

Projekt je u najvećoj mjeri usklađen sa strategijom Svjetske banke za Bosnu i Hercegovinu, usmjerenom na povećanje rasta privatnog sektora i unapređenje pružanja javnih usluga. Nadovezuje se i na Program ekonomskih reformi zemlje i pruža podršku usklađivanju s politikama i propisima EU.

Održana četrdeset prva sjednica Vijeća IPP FBiH

ODRŽANA ČETRDESET PRVA SJEDNICA VIJEĆA IPP FBIH

Dana 21. svibnja 2024. godine održana je četrdeset prva sjednica Vijeća IPP FBiH u prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove.

Na sjednici Vijeća su razmatrane naredne točke dnevnog reda:

 1. Utvrđivanje dnevnog reda 41. sjednice Vijeća IPP FBiH;
 2. Usvajanje Zapisnika sa prethodne 40. sjednice Vijeća IPP FBiH;
 3. Informacija o novom članu Vijeća IPP FBiH i predstavljanje;
 4. Informacija o provedbi Plana rada na uspostavi, održavanju i razvoju IPP FBiH za 2024. godinu;
 5. Informacija o statusu aktivnosti radnih skupina od prethodne sjednice;
 6. Informacija o provedbi IPP komponente DELEF projekta;
 7. Informacija o namjeri revizije EU INSPIRE direktive;
 8. Informacija o odobravanju provođenja novog projekta Svjetske Banke u FBiH;
 9. Razno.

Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove je kao Koordinacijsko tijelo IPP FBiH pripremila informacije članovima Vijeća o provedbi Plana rada na uspostavi, održavanju i razvoju IPP FBiH za 2024. godinu. Sukladno Strategiji IPP-a  za razdoblje 2023-2027. godine i akcijskom planu za 2024. godinu nastavilo se sa aktivnostima vezanim za povećanje broje subjekata i dostupnih izvora kako bi se podignula razina dostupnosti te interoperabilnosti prostornih podataka. Kontinuirano se radilo i na izradi formalnog okvira koji će biti predmet budućeg djelovanja na području IPP FBiH. Također, tijekom narednog razdoblja težište će biti i promidžba važnosti IPP kroz izradu i provođenje komunikacijskog plana.

Održan Geospatial World Forum 2024 u Rotterdamu, Nizozemska

ODRŽAN GEOSPATIAL WORLD FORUM 2024 U ROTTERDAMU, NIZOZEMSKA

Geospatial World Forum (GWF) je suradnička i interaktivna platforma koja demonstrira kolektivnu i zajedničku viziju globalne geoprostorne zajednice. GWF je godišnje okupljanje geoprostornih stručnjaka i lidera koji predstavljaju cjelokupni ekosustav javnih politika, nacionalnih kartografskih agencija, privatnih sektorskih poduzeća, multilateralnih i razvojnih organizacija, znantvenih i akademskih institucija, te velikih korisnika iz vladinih poslovnih i građanskih usluga.

U periodu od 13. do 16. svibnja 2024. godine u Rotterdamu, Nizozemska, održan je 15. po redu Geospatial World Forum (GWF). Ispred Federalne uprave za geodetske i imovinsko – pravne poslove sudjelovali su gđa. Jelena Zelić i gosp. Jasmin Ćatić. Na sesiji „National Mapping Summit“ je gosp. Ćatić održao prezentaciju „Digitalne transformacije sektora zemljišne administracije u Federaciji BiH“, te predstavio ključne trenutke i prekretnice u ovom procesu iz ugla geodetske uprave.

Na ovogodišnjem Forumu sudjelovalo je nekoliko stotina izaslanika iz više od 70 zemalja svijeta, te je organiziran i prateći sajam gdje je bilo moguće vidjeti zadnju riječ tehnologije kada je u pitanju upravljanje prostornim podacima.

Održana edukacija na temu „Geospatial Knowledge Infrastructure“ u Rotterdamu, Nizozemska

ODRŽANA EDUKACIJA NA TEMU „GEOSPATIAL KNOWLEDGE INFRASTRUCTURE“ U ROTTERDAMU, NIZOZEMSKA

Trodnevni program obuke o „Geoprostornoj infrastrukturi znanja (Geospatial Knowledge Infrastructure – GKI) za nacionalni razvoj“ osvrnuo se na ključna pitanja o rastu geoprostornog znanja, utjecaju ekosustava novih tehnologija, uključujući umjetnu inteligenciju, analizu velikih podataka, „cloud-computing“, robotiku i dronove na korisničke segmente, te ulozi i relevantnosti paradigme prelaska s podataka na znanje kada je u pitanju nacionalni razvoj. Sudionici su imali priliku čuti neke od relevantnih praksi i razmjene iskustva a sve u cilju unapređenja upravljanja podacima, promoviranja dijeljenja podataka, interoperabilnosti, donošenja boljih odluka, te prilagođavanje novim tehnologijama.

Predstavnici Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove imali su priliku sudjelovati na organiziranoj edukaciji u Rotterdamu, Nizozemska, od 10. do 12. svibnja 2024. godine. Na edukaciji su sudjelovali gđa. Jelena Zelić, stručna savjetnica za IPP i međunarodnu suradnju, te gosp. Jasmin Ćatić, viši stručni suradnik za Geoportal IPP FBiH. Ovaj angažman rezultirao je i dobivanjem prigodnih certifikata koji potvrđuju njihovo aktivno sudjelovanje i doprinos na edukaciji.

Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove sudjelovala na Konferenciji o zemljištu Svjetske Banke 2024.

FEDERALNA UPRAVA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE SUDJELOVALA NA KONFERENCIJI O ZEMLJIŠTU SVJETSKE BANKE 2024.

Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove je sudjelovala na Konferenciji o zemljištu koju je organizirala Svjetska Banka u Washingtonu, D.C. od 13. do 17. svibnja 2024. godine. Konferencija je ponovno okupila predstavnike vlada, razvojnih partnera, civilnog društva, akademske zajednice i privatnog sektora nakon dvogodišnje pauze, kako bi razgovarali o ključnim pitanjima vezanim za zemljište i klimatske promjene.

Konferencija o zemljištu Svjetske Banke je više od dva desetljeća bila katalizator globalne zajednice koja se bavi pitanjima zemljišta, pružajući platformu za predstavljanje istraživanja, diskusiju o izazovima i dobrim praksama, te informiranje dijaloga o politikama. Konferencija podstiče razmjenu znanja između sektora i začela je brojne investicije, inicijative i istraživačke projekte koje vode različite zainteresirane strane, uključujući Dobrovoljne smjernice, Cilj održivog razvoja o sigurnom vlasništvu nad zemljištem UN-a, Okvir za procjenu upravljanja zemljištem kao i kampanju „Stand for Her Land“.

Tema konferencije 2024. bila je “Osiguranje prava na zemljište i pristupa zemljištu za klimatske akcije”, a istakla je važnost sigurnog vlasništva nad zemljištem i pristupa zemljištu za ublažavanje i prilagođavanje klimatskim promjenama. Sudionici su razgovarali o efikasnim strategijama za osiguranje prava na zemljište i pristup zemljištu, kao i o izazovima sa kojima se suočavaju zemlje u razvoju.

Prvog dana konferencije održan je forum “Global Land Agenda: Global Land Governance and Policy” na kojem je prema pozivu Svjetske Banke sudjelovao i ravnatelj Federalne uprave za geodetske i imovinsko – pravne poslove, gosp. Željko Obradović.

Ravnatelj Obradović je imao čast održati govor u završnoj sesiji foruma i osvrnuti se na panel diskusije i izlaganja predavača tijekom foruma. U svom govoru, ravnatelj je predstavio iskustva u upravljanju zemljištem u Bosni i Hercegovini, istakao važnost suradnje između vlada, civilnog društva i privatnog sektora u rješavanju pitanja zemljišta, te dao osvrt na globalne izazove sektora zemljišne administracije.  

Sudjelovanje na Konferenciji o zemljištu Svjetske Banke 2024. bila je prigoda za razmjenu iskustava i najbolje prakse sa drugim zemljama, kao i stjecanje novih kontakata i partnerstva, a Federalna uprava za geodetske i imovinsko – pravne poslove ostaje posvećena daljem radu na reformama sektora zemljišne administracije u Federaciji BiH za sve građane.

Predstavnici Federalne uprave za geodetske i imovinsko – pravne poslove na konferenciji su bili ravnatelj uprave, gosp. Željko Obradović, te pomoćnik ravnatelja u sektoru za upravljanje projektima iz programa javnih investicija, gosp. Denis Tabučić.

Federalna uprava za geodetske i imovinsko – pravne poslove

Radno vrijeme: 08:00 - 16:00
Kontakt telefon: 033/712-616
E-mail: ipp.fbih@fgu.com.ba

Hamdije Kreševljaković br.96

Sarajevo 71000

©FGU 2024, ALL RIGHTS RESERVED.