zakonska osnova

Pristup, korištenje i dijeljenje podataka također ne bi bilo moguće bez odgovarajućih politika i uspostavljenog zakonodavnog okvira. Uspostava politika i okvira kojima se definira pristup i dijeljenje podataka pridonosi uspješnosti uspostave IPP-a.

Direktiva INSPIRE

Općenita vizija u mnogim Europskim zemljama je stvaranje virtualnog okruženja u kojem će prostorne informacije biti dostupne korisnicima na najbrži i najjednostavniji način u bilo koje vrijeme i na bilo kojem mjestu. Ostvarenje infrastrukture prostornih podataka temeljna je podrška toj viziji.

Da bi se ubrzao razvoj u području prostornih podataka, EU je usvojila INSPIRE direktivu, čija je namjera unificirati i povezati infrastrukture prostornih podataka. INfrastructure for Spatial Information (INSPIRE) je direktiva 2007/2/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća Europske Unije od 14. ožujka 2007. koja se odnosi na prostorne podatke i podržava kreiranje politike vezane uz okoliš. INSPIRE direktiva je stupila na snagu 15. svibnja 2007. godine. INSPIRE tvori okvir za infrastrukture prostornih podataka unutar država članica EU kao i država koje imaju namjeru sticanja članstva. Zbog toga se smjernice INSPIRE-a mogu smatrati obveznim za bilo koje daljnje aktivnosti IPP-a.

Direktivom se nalaže svim članicama EU uspostava infrastruktura prostornih podataka i osiguravanja pristupa prostornim podacima svim građanima EU.

Direktiva INSPIRE primjenjuje se na prostorne podatke koje posjeduju tijela javne vlasti ili ih netko posjeduje u njihovo ime te na korištenje prostornih podataka od strane tijela javne vlasti u obavljanju njihovih javnih zadataka. Direktiva INSPIRE donosi pravila za metapodatke, interoperabilnost skupova prostornih podataka i usluga, mrežne usluge i dijeljenje podataka.

INSPIRE je okvirna direktiva, a detaljnije tehničke odredbe definiraju se Provedbenim pravilima i tehničkim specifikacijama. INSPIRE se zasniva na postojećim infrastrukturama prostornih podataka zemalja članica i ne zahtijeva novo prikupljanje podataka, ali zahtijeva harmonizaciju postojećih podataka.

Zakon o infrastrukturi prostornih podataka Federacije BiH

Zakon o IPP FBiH je stupio na snagu 24.07.2021. godine, nakon što je objavljen u Službenim novinama Federacije BiH, broj 55/21. Ovim Zakonom detaljnije se određuju osnivanje, održavanje i razvoj Infrastrukture prostornih podataka Federacije BiH, njen sadržaj, kao i uspostava i nadležna tijela IPP FBiH.

Također se propisuje sastav, mandat, način imenovanja i razrješenja, nadležnosti Vijeća IPP FBiH, mogućnost osnivanja radnih skupina za pojedine zadatke, kao i funkcija Koordinacijskog tijela IPP FBiH.

Federalna uprava za geodetske i imovinsko pravne-poslove dobila je središnju ulogu kao Koordinacijsko tijelo IPP FBiH koje između ostalog priprema operativne programe Vlade FBiH u području IPP FBiH, koordinira i nadzire primjenu provedbenih propisa donesenih na temelju Zakona.

Kroz ovaj zakon transponira se Direktiva 2007/2/EC Evropskog parlamenta i Vijeća od 14. marta 2007. godine kojom se uspostavlja Infrastruktura prostornih podataka u EU (INSPIRE). Infrastruktura prostornih podataka treba osigurati čuvanje podataka o prostoru, njihovu dostupnost i održavanje na odgovarajućem nivou, odnosno mogućnost dosljednog kombiniranja prostornih podataka iz raznih izvora širom EU i njihovu razmjenu, mogućnost razmjene prostornih podataka prikupljenih na različitim nivoima javne vlasti, lako pronalaženje raspoloživih podataka, procjenu njihove podobnosti za određenu svrhu i poznavanje važećih uvjeta za njihovo korištenje. Ovim zakonom detaljnije se određuju pravila koja se odnose na uspostavljanje IPP FBiH. Usvajanjem Zakona o IPP FBiH stvoreni su preduvjeti i potreba za izradu podzakonskih propisa odnosno provedbene propise sukladno članku 14. Zakona o IPP.

Strategija za period 2023-2027

Jedna od aktivnosti koju je bilo neophodno provesti u 2022. godini jeste ažuriranje strateškog dokumenta IPP FBiH kojim bi se stvorile daljnje pretpostavke za servisiranje prostornih podataka na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (FBiH) a sve sukladno INSPIRE direktivi. Na temelju svojih ovlasti Vijeće je predložilo Vladi FBiH usvajanje nove Strategije infrastrukture prostornih podataka FBiH za razdoblje 2023.-2027. godina (Strategija). Vlada FBiH je prepoznala značaj predloženog dokumenta i usvojila Strategiju na 22. sjednici održanoj 12.12.2023. godine. Strategija infrastrukture prostornih podataka FBiH za razdoblje 2023.-2027. godina, obuhvatila je izradu slijedećih strateških dokumenata:

  • Studiju početnog stanja
  • Strategiju IPP-a FBiH za razdoblje 2023.-2027. godina
  • Akcijski plan

Strategija je sukladna sa Uredbom o izradi strateških dokumenata u Federaciji BiH i predstavlja drugu fazu u izradi strateške platforme. Navedena Strategija je integrirani, višesektorski strateški dokument koji predstavlja novu inicijativu u sektoru javne uprave FBiH te je dio strateškog pristupa Europske inicijative koja povezuje infrastrukture prostornih podataka. Osnovni cilj izrade dokumenta „Strategija infrastrukture prostornih podataka Federacije Bosne i Hercegovine za razdoblje od 2023. do 2027. godine“ je definiranje prioritetnih ciljeva, projekata i aktivnosti koji će doprinijeti unapređenju i daljem razvoju infrastrukture prostornih podataka FBiH i ispunjavanju zahtjeva direktive EU, a svrha je stvaranje pretpostavki za servisiranje prostornih podataka na teritoriji FBiH, BiH i šire regije, a sve u skladu s direktivom i trendovima u Europskoj uniji.

Federalna uprava za geodetske i imovinsko – pravne poslove

Radno vrijeme: 08:00 - 16:00
Kontakt telefon: 033/712-616
E-mail: ipp.fbih@fgu.com.ba

Hamdije Kreševljaković br.96

Sarajevo 71000

©FGU 2024, ALL RIGHTS RESERVED.