ЗАКОНСКА ОСНОВА​

Приступ, кориштење и дијељење података такођер не би било могуће без одговарајућих политика и успостављеног законодавног оквира. Успостава политика и оквира којима се дефинира приступ и дијељење података придоноси успјешности успоставе ИПП-а.

директива инспире

Опћенита визија у многим Еуропским земљама је стварање виртуалног окружења у којем ће просторне информације бити доступне корисницима на најбржи и најједноставнији начин у било које вријеме и на било којем мјесту. Остварење инфраструктуре просторних података темељна је подршка тој визији.

Да би се убрзао развој у подручју просторних података, ЕУ је усвојила ИНСПИРЕ директиву, чија је намјера унифицирати и повезати инфраструктуре просторних података. ИНфраструцтуре фор Спатиал Информатион (ИНСПИРЕ) је директива 2007/2/ЕЗ Еуропскога парламента и Вијећа Еуропске Уније од 14. ожујка 2007. која се односи на просторне податке и подржава креирање политике везане уз околиш. ИНСПИРЕ директива је ступила на снагу 15. свибња 2007. године. ИНСПИРЕ твори оквир за инфраструктуре просторних података унутар држава чланица ЕУ као и држава које имају намјеру стицања чланства. Због тога се смјернице ИНСПИРЕ-а могу сматрати обвезним за било које даљње активности ИПП-а.

Директивом се налаже свим чланицама ЕУ успостава инфраструктура просторних података и осигуравања приступа просторним подацима свим грађанима ЕУ.

Директива ИНСПИРЕ примјењује се на просторне податке које посједују тијела јавне власти или их нетко посједује у њихово име те на кориштење просторних података од стране тијела јавне власти у обављању њихових јавних задатака. Директива ИНСПИРЕ доноси правила за метаподатке, интероперабилност скупова просторних података и услуга, мрежне услуге и дијељење података.

ИНСПИРЕ је оквирна директива, а детаљније техничке одредбе дефинирају се Проведбеним правилима и техничким спецификацијама. ИНСПИРЕ се заснива на постојећим инфраструктурама просторних података земаља чланица и не захтијева ново прикупљање података, али захтијева хармонизацију постојећих података.

закон о инфраструктури просторних података

Закон о ИПП ФБиХ је ступио на снагу 24.07.2021. године, након што је објављен у Службеним новинама Федерације БиХ, број 55/21. Овим Законом детаљније се одређују оснивање, одржавање и развој Инфраструктуре просторних података Федерације БиХ, њен садржај, као и успостава и надлежна тијела ИПП ФБиХ.

Такођер се прописује састав, мандат, начин именовања и разрјешења, надлежности Вијећа ИПП ФБиХ, могућност оснивања радних скупина за поједине задатке, као и функција Координацијског тијела ИПП ФБиХ.

Федерална управа за геодетске и имовинско правне-послове добила је средишњу улогу као Координацијско тијело ИПП ФБиХ које између осталог припрема оперативне програме Владе ФБиХ у подручју ИПП ФБиХ, координира и наџире примјену проведбених прописа донесених на темељу Закона.

Кроз овај закон транспонира се Директива 2007/2/ЕЦ Европског парламента и Вијећа од 14. марта 2007. године којом се успоставља Инфраструктура просторних података у ЕУ (ИНСПИРЕ). Инфраструктура просторних података треба осигурати чување података о простору, њихову доступност и одржавање на одговарајућем нивоу, односно могућност досљедног комбинирања просторних података из разних извора широм ЕУ и њихову размјену, могућност размјене просторних података прикупљених на различитим нивоима јавне власти, лако проналажење расположивих података, процјену њихове подобности за одређену сврху и познавање важећих увјета за њихово кориштење. Овим законом детаљније се одређују правила која се односе на успостављање ИПП ФБиХ. Усвајањем Закона о ИПП ФБиХ створени су предувјети и потреба за израду поџаконских прописа односно проведбене прописе сукладно чланку 14. Закона о ИПП.

стратегија за ПЕРИОД 2023-2027

Једна од активности коју је било неопходно провести у 2022. години јесте ажурирање стратешког документа ИПП ФБиХ којим би се створиле даљње претпоставке за сервисирање просторних података на територији Федерације Босне и Херцеговине (ФБиХ) а све сукладно ИНСПИРЕ директиви. На темељу својих овласти Вијеће је предложило Влади ФБиХ усвајање нове Стратегије инфраструктуре просторних података ФБиХ за раздобље 2023.-2027. година (Стратегија). Влада ФБиХ је препознала значај предложеног документа и усвојила Стратегију на 22. сједници одржаној 12.12.2023. године. Стратегија инфраструктуре просторних података ФБиХ за раздобље 2023.-2027. година, обухватила је израду слиједећих стратешких докумената:

  • Студију почетног стања
  • Стратегију ИПП-а ФБиХ за раздобље 2023.-2027. година
  • Акцијски план

Стратегија је сукладна са Уредбом о изради стратешких докумената у Федерацији БиХ и представља другу фазу у изради стратешке платформе. Наведена Стратегија је интегрирани, вишесекторски стратешки документ који представља нову иницијативу у сектору јавне управе ФБиХ те је дио стратешког приступа Еуропске иницијативе која повезује инфраструктуре просторних података. Основни циљ израде документа „Стратегија инфраструктуре просторних података Федерације Босне и Херцеговине за раздобље од 2023. до 2027. године“ је дефинирање приоритетних циљева, пројеката и активности који ће допринијети унапређењу и даљем развоју инфраструктуре просторних података ФБиХ и испуњавању захтјева директиве ЕУ, а сврха је стварање претпоставки за сервисирање просторних података на територији ФБиХ, БиХ и шире регије, а све у складу с директивом и трендовима у Еуропској унији.

Федерална управа за геодетске и имовинско – правне послове​

Радно вријеме: 08:00 - 16:00
Контакт телефон: 033/712-616
Е-маил: ипп.фбих@фгу.цом.ба

Хамдије Крешевљаковић бр.96

Сарајево 71000

©FGU 2024, ALL RIGHTS RESERVED.