Регистри Инфраструктуре просторних података Федерације БиХ

Регистар субјеката

Регистар извора

Регистар субјеката

Субјекти ИПП ФБиХ су: органи и организације федералне управе, органи и организације кантоналне управе, органи локалне самоуправе, јавна предузећа, правне особе којима је повјерено управљање просторним подацима и правне особе које користе податке и сервисе обухваћене ИПП ФБиХ и које пружају услуге јавних сервиса на основу тих просторних података, те које у надлежности, односно у свом дјелокругу имају успоставу или одржавање просторних података.

Федерална управа за геодетске и имовинско – правне послове успоставља и води регистар субјеката ИПП ФБиХ.

Регистар извора

Федерална управа за геодетске и имовинско – правне послове води регистар извора просторних података који садржи:

  1. назив и опис извора просторних података,
  2. јединствену ознаку извора,
  3. податке о институцији одговорној за извор просторних података,
  4. географски обухват извора просторних података,
  5. ограничења приступа и кориштења просторних података.

Субјекти ИПП

Извори ИПП

Приступите Регистру субјеката и Регистру извора ИПП

Регистри ИПП