Federalna uprava za geodetske i imovinsko – pravne poslove (FGU) kao koordinaciono tijelo infrastrukture prostornih podataka Federacije BiH – IPP FBiH (član 26. Zakona o infrastrukturi prostornih podataka Federacije BiH (“Službene novine Federacije BiH”, 55/21) i odgovorna institucija za izradu Strategije infrastrukture prostornih podataka Federacije BiH sukladno odluci Vlade Federacije BiH (V. broj: 1077/2022 od 14.07.2022. godine), pokreće javne konsultacije o strateškom dokumentu u sklopu izrade Strategije infrastrukture prostornih podataka Federacije BiH 2023. – 2027.

Javne konsultacije se provode sukladno principima definiranim Uredbom o izradi strateških dokumenata u Federaciji Bosne i Hercegovine,  te sukladno Projektnom zadatku za izradu Strategije infrastrukture prostornih podataka Federacije BiH, a sve u cilju pribavljanja dodatnih informacija od zainteresiranih strana. Javne konsultacije se provode također s ciljem osiguranja horizontalne i vertikalne koordinacije u procesu izrade strateških dokumenata, ostvarivanja partnerstva, te u cilju javnosti i transparentnosti tokom izrade strateškog dokumenta. Konsultacije će za ovu fazu trajati 30 dana, odnosno od 18.04.2023. do 18.05.2023. godine.

Komentari se dostavljaju na kontakt email: ipp.fbih@fgu.com.ba uz obavezno uključivanje narednih informacija:

  1. Ime i prezime
  2. Kontakt email
  3. Naziv institucije/pravnog subjekta ili naznaka da se isti dostavljaju u ime privatnog subjekta
  4. Jasne naznake na koji dio dokumenta se komentari dostavljaju

Ovim putem također obavještavamo i pozivamo sve zainteresirane strane da se 18.05.2023. godine u 11:00 sati pridruže javnoj raspravi/sastanku u cilju pribavljanja mišljenja i komentara na nacrt Strategije IPP FBiH za period 2023. – 2027. godine.

Prisustvo javnoj raspravi/sastanku moguće je ostvariti uživo u prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko – pravne poslove (sala za sastanke, 3. sprat) ili online koristeći URL Javne konsultacije za registraciju prisustva, nakon čega će biti dostavljen URL za pristup.

Za sve ostale informacije molimo da se obratite sa zahtjevom na email: ipp.fbih@fgu.com.ba.