Инфраструктура просторних података Федерације Босне и Херцеговине

Инфраструктура просторних података може се дефинисати као продукт међусобно повезаних база просторних података, али и као свеобухватни процес стварања претпоставки за управљање просторним подацима.

Опћенито, инфраструктуру просторних података чини скуп темељних технологија, политика и институционалних договора који омогућују доступност просторних података као и приступ истим.

Уз појам инфраструктура просторних података у земљама Европе користи се и појам геоинформацијска инфраструктура (ГИИ). Постоји више схватања и дефиниција о томе шта је то инфраструктура просторних података (ИПП). ИПП осигурава основу за тражење просторних података, њихову процјену и примјену на свим друштвеним разинама: у државној управи, комерцијалном сектору, некомерцијалном сектору и грађанству.

Споразум о стабилизацији и придруживању између Европске Уније (ЕУ) и Босне и Херцеговине (БиХ) је потписан 2008. године. Један од циљева Споразума јесте пружање смјерница ЕУ држави БиХ кроз партнерства која се тичу реформских приоритета у усклађивању прописа (међу којима је и ИНСПИРЕ директива).

Према Стратегији успоставе и одржавања Инфраструктуре просторних података Федерације Босне и Херцеговине дефинисани су мисија, визија и циљеви успоставе ИПП ФБиХ, који су приказани испод. Приказани циљеви су основни циљеви, док проведбене циљеве, као и краткорочне, средњорочне и дугорочне циљеве можете пронаћи у Стратегији.

Мисија

Дефинирати и изградити законодавни оквир, тијела, алате и све друге претпоставке за успоставу дјелотворне ИПП ФБиХ

Визија

Успостава ИПП ФБиХ створити ће потребне предуслове за ефикасно прикупљање, обраду, стандардизацију и кориштење геоподатака што ће бити показано примјерима имплементације на свим разинама субјеката и корисника.

Основни циљ 1

Успоставити сервис просторних података и организовати Инфраструктуру просторних података Федерације Босне и Херцеговине

Основни циљ 2

Омогућити корисницима ИПП ФБиХ једноставан, брз и ефикасан приступ просторним подацима.

Основни циљ 3

Побољшати основе доброг управљања.

Основни циљ 4

Подржати економски развој Федерације Босне и Херцеговине.

Основни циљ 5

Пружати основне просторне податке за подржавање потреба корисника и захтјева Европске уније.

Федерална управа за геодетске и имовинско-правне послове оснива, одржава и управља Геопорталом ИПП ФБиХ. Путем Геопортала ИПП ФБиХ, Федерална управа за геодетске и имовинско-правне послове одржава јавни сервис метаподатака и осигурава субјектима и корисницима повезивање са другим сервисима укљученим у ИПП ФБиХ, као и проналажење, приступ и кориштење просторних података ИПП ФБиХ.

[osm_map_v3 map_center=“43.8568,18.4274″ zoom=“17.2″ width=“95%“ height=“450″ post_markers=“1″ control=“fullscreen,scaleline“]